Forskning og kvalitetssikring

Everything DiSC® – kvalitetssikret verktøy

 

Everything DiSC®-verktøy fra Wiley er forskningsbaserte verktøy egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening. Det er utviklet for å få økt innsikt og forståelse for egen og andres adferd; – for å utvikle mer effektive relasjoner med hverandre.

Mer enn 45 millioner mennesker i over 70 land, og tusenvis av offentlige og private organisasjoner i alle størrelser bruker eller har brukt Everything DiSC®-verktøy. Det er validert og oversatt på 18 ulike språk, inkludert norsk. I Norge er verktøyet tilpasset den norske arbeidskulturen og det samfunnet vi lever i (les mer under avsnittet normering).

Everything DiSC®-verktøy er utviklet for å kunne brukes av rådgivere, coacher, HR-personell, organisasjonspsykologer og ledere for å bygge styrke i alle deler av en organisasjon. Verktøyet har et universelt og nøytralt språk, med et begrepsapparat for å kunne forklare synlig adferd og kommunikasjon. Verktøyets enkelhet og oppbygging gjør det også mulig å jobbe med mange mennesker samtidig i en prosess.

 

 

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-GL sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen.

Sertifiseringen viser at verktøyet er i samsvar med EFPA’s (The European Federation of Psychologists’ Association ) standarder og kan brukes til utviklingsformål.

Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV-GL at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet. Les mer her.

Bakgrunn og historikk

Teorien bak DiSC-modellen ble første gang beskrevet i William Moulton Marston`s bok «Emotions of normal people» i 1928, der han fokuserte på menneskers følelser og adferd i samspillet med verden omkring dem. Det er viktig å bemerke at boken omhandler Marston`s teorier og DISC-modell, og ikke verktøyet DiSC®. Han frembrakte en modell for å forstå og beskrive menneskelig adferd, han utviklet aldri et verktøy for å måle denne adferden. Ut i fra denne modellen har det blitt utviklet mange analyser, verktøy, tester og modeller gjennom årene. Med stor variasjon i kvalitetssikring, forskning, normering og validering.

Det er fra Marston’s interpersonelle sirkel, «The circumplex model», Wiley har hentet grunnlaget for videreutvikling av Everything DiSC®-modellen og Everything DiSC®-verktøy. Modellen er gjennom tiden blitt ytterligere utforsket, bearbeidet og kvalitetssikret, slik at den nyeste viten og forskning er integrert. Det er denne forskningen og de nye generasjoner Everything DiSC®-verktøy som skiller det fra andre verktøy. Det er viktig å skille mellom teorier og modeller konstruert i 1928, nyere utviklede modeller og valide, kvalitetssikrede og forskningsbaserte verktøy som benyttes i dag.

Vi jobber med verktøy for utvikling av adferd og kommunikasjon – ikke tester!

 

Forskning og utvikling – tidslinje

1928

Marston observerte at menneskers atferd varierte med omgivelsene, og utviklet en modell. Han beskrev fire primære atferdsstiler: Dominance (D), Inducement (I), Submissive (S) og Compliant (C).

1940-årene

Walter V. Clarke​ utviklet det første verktøyet basert på Marstons teori– «the Activity Vector Analysis» (AVA), basert på beskrivelser man identifiserte som sanne om seg selv.

1950-årene

John P. Cleaver​ videreutviklet en versjon av AVA som de kalte «Self-Discription», som ble til et spørreskjema med 24 obligatoriske spørsmål, der deltakerne måtte velge hva som passet mest og minst med dem.

1970-årene – 1.generasjon DiSC®-verktøy

John Geier og Dorothy Downey​ brukte «Self-Discription» til å skape «Personal Profile System» (PPS), der Geier samlet atferdsbeskrivelser etter hundrevis av intervju med mennesker. Han ga rikere beskrivelser til 15 atferder som ble kjent som klassiske atferdsprofiler. I 1994 ble en oppdatert versjon av verktøyet utviklet, i dag kjent som DiSC® Classic. John

2000-tallet – 2.generasjon DiSC®-verktøy

Fra graf til punkt: Tradisjonelt presenteres DiSC-modellen som en graf, men eksperter utvikler stadig nye metoder som forenkler modell og verktøy og gjør dem mer intuitive og relevante. I stedet for å lære om fire ulike skalaer, lærer deltakerne nå om én integrert sirkelmodell.

2007-2023 – 3.generasjon Everything DiSC®-verktøy

DiSC® Classic blir Everything DiSC® i 2007. Flere verktøy fra Everything DiSC® blir lansert og stadig utviklet, verktøy for jobbprofil, ulike ledelsesprofiler, salgsprofil, konstruktiv konflikt etc. Dette innebærer også utvikling av nye rapporter (grupperapport, sammenligningsrapport, tilleggsrapport m.m.), validering og oversettelser, og adaptiv testing som ble lansert i 2012.  

Les mer om utviklingen fra graf til punkt her.

Kontinuerlig forskning og utvikling

DiSC® har blitt forsket på og analysert i over 40 år. Teknologien har utviklet seg, og det har DiSC®-verktøy også. Den nye generasjonen Everything DiSC®-verktøy bruker avanserte metoder og algoritmer for å analysere respondentenes svar og gi tilbakemeldinger så presist som mulig.

I Everything DiSC®-verktøy reflekterer man over fire primære adferdsstiler, åtte adferdsskalaer, 12 adferdskombinasjoner, tilleggsprioriteringer, samt uventede elementer for den primære adferdsstilen. Ingen merkelapper, kategoriseringer eller diagnoser. Spennende og viktig selvinnsikt for dialog, refleksjon, samtale, utvikling og trening.

Adaptiv testing

Everything DiSC® har siden 2012 benyttet Adaptiv testing (AT), som er en ny og interaktiv prosess som endrer spørreskjemaet underveis, basert på respondentens tidligere svar. Denne prosessen gjør valg av Everything DiSC®-profil og punktplassering mer nøyaktig. Antall spørsmål vil derfor variere fra respondent til respondent. Bare inkonsekvente respondenter mottar et utvidet element, og dersom dette ikke gir tilstrekkelig klarhet om en persons stil, vil det stilles «Tie-break»-spørsmål for å fastslå den endelige tildelingen av stil. Dette avgjøres med å bruke en firepunktsskala med «tvunget valg» svarmuligheter.

Reliabilitet, validitet, og normering

Reliabilitet – måler verktøyet på en måte som gjør at det er konsistent og stabilt?

Everything DiSC®-verktøy har en test-retest reliabilitet som viser at verktøyet produserer like resultater over tid. Reliabilitetskoeffisienten er på .86 (Cronbacks Alpha) som er likt de mest respekterte akademiske forskningsrapporterne som publiseres i verden. Forskere bruker retningslinjer som sier at koeffisienter over .80 er sett på som “veldig bra”.

 I tillegg ser vi på “Internal Reability” (aka. Internal Consistency) som måler hvorvidt forkjellige valgte tema, uttrykk og ord måler samme sak. Cronbacks Alpha blir også brukt for å evaluere dette, der skalaen til Everything DiSC®-verktøyet viser “good-to-excellent internal consistency”, der gjennomsnittet på de ulike prøvene er .87 og .83

Validitet – måler verktøyet det det sier at det måler? (dvs. adferd jfr. DiSC-teorien?​)

Everything DiSC®-verktøyet blir målt på et høyt teoretisk nivå med “Construct Validity” som spør om verktøyet måler og gjenspeiler teorien i DiSC-modellen. Her brukes Scale Intercorrelations som får frem en korrelasjon mellom D, i, S, C, samt Multidimensional Scaling som er en statistisk metode som gir et visuelt bilde av forholdet mellom ulike skalaer (f.eks. D i forhold til S).

I tillegg måles alle sider ved en modell (Content Validity), og om respondenten kjenner seg igjen når en leser egen rapport (Face Validity). Analysene på validiteten for Everything DiSC®-verktøyet er også veldig gode:

 

Korrelasjon med anerkjente psykometriske teorier og modeller:

Den forskning og dokumentasjon Wiley har jobbet med viser blant annet følgende korrelasjon med anerkjente psykometriske teorier og modeller:

The Big Five – The Five Factor Model of Personality:  Everything DiSC®-modell viser en moderat korrelasjon med to av faktorene i The Big Five, henholdsvis extraversion og agreeableness.

NEO™-PI-3: Everything DiSC®-modell viser en moderat korrelasjon mellom både moderate-fast paced dimensjon og skeptical-accepting dimensjon.

The Myers-Briggs Type Indicator – MBTI: Everything DiSC®-modell viser en sterk korrelasjon mellom med ekstrovert og introvert, samt en moderat korrelasjon mellom thinking og feeling.

 

Normering:

For ethvert gitt språk er retningslinjene utviklet ved å bruke et utvalg av personer hvis morsmål er språket Everything DiSC® utvikles for. Verktøyet er deretter normert til den spesifikke kulturen, slik at det er et likt antall personer for hver stil.  I Norge er verktøyet tilpasset den norske arbeidskulturen og det samfunnet vi lever i. Vi kan vise til de norske valideringsresultatene fra forskningen utført på verktøyene Everything DiSC® Workplace – Jobbprofil (337 norske deltakere) og Everything DiSC® Work of leaders (397 norske deltakere). Les mer om normgruppene, oversettelsesprosessen og den norske valideringen i disse rapportene:

Les mer i forskningsrapporten “Research Rapport” til Everything DiSC-verktøy® her.

Les forskningsrapporten til The Five Behaviors of a Cohesive Team™ her.

Om Wiley

Wiley er i dag et av verdens største og mest velrennomerte kunnskapsforlag, og er ledende innen forskning, utvikling og distribusjon av den nye generasjonen Everything DiSC®-verktøy på verdensbasis. Wiley har spesialisert seg innenfor akademiske publikasjoner, og har i flere år utgitt bøker, publikasjoner og arbeidene til blant annet flere Nobels prisvinnere. I Norge er mye av litteraturen og bøkene knyttet til pensum på universiteter og høyskoler utgitt av Wiley.

Volo AS er Authorized Partner av Everything DiSC® og The Five Behaviors™ – Wiley Brands. Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tlknyttet et globalt nettverk av Authorized Partners som jobber med kompetanseutvikling. Over 7,5 millioner mennesker har tatt Everything DiSC® eller The Five Behaviors of a Cohesive Team™ globalt siden 2008. Hvert år leveres ca. 1 millioner verktøy i mer enn 35.000 virksomheter verden over.

 

 

Gjennom et nært partnerskap med Wiley, bistår Volo AS aktivt i utvikling, og kontinuerlig kvalitetssikring av verktøyene. Volo AS har mottatt utmerkelsen Diamond Award fra Wiley 11 år på rad for vårt arbeid med verktøyene i Norge.